โรงเรียนวัดมาบมะขาม
จังหวัดนครสวรรค์...เมืองสี่แคว แห่มังกร พักผ่อนบึงบอระเพ็ด ปลารสเด็ดปากน้ำโพ
.
นายผดุงเกียรติ แตงน้อย
แอดมินโรงเรียนวัดมาบมะขาม

วิรัลพัชร มาตร์เจริญวงษ์
โรงเรียนโรงเรียนบ้านปางชัย
นางวาสนา ทองแพ
โรงเรียนบ้านเนินใหม่
พัชราภรณ์ น่าบูรณะ
โรงเรียนวัดคลองสองหน่อ
นัยนา ทรัพย์มาหา
โรงเรียนบ้านเขาจั๊กจั่น
วินัย เสือนุ่ม
โรงเรียนบ้านหนองจิก

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดมาบมะขาม
สังกัด   สพป.นครสวรรค์ เขต 2
ที่อยู่   หมู่ 4 ต.เจริญผล อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
มีพื้นที่ทั้งหมด 
14 ไร่ 2 งาน 73 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ 4 ต.เจริญผล อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
9 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
3 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
13 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.นครสวรรค์ เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 51.90%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน วัดมาบมะขาม 15.998013 , 100.014353

ภาพโรงเรียน

 


นางกรพัฒน์ แตงทิพย์
แอดมินเขต สพป.นครสวรรค์ เขต 2

สพป.นครสวรรค์ เขต 1
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
สพป.นครสวรรค์ เขต 3

โรงเรียนบ้านบางจัน
สพป.พังงา

โรงเรียนบ้านทับช้าง
สพป.ชุมพร เขต 2

โรงเรียนบ้านดอนแดง(อากาศอำนวย)
สพป.สกลนคร เขต 3

โรงเรียนบ้านสม็อง
สพป.สงขลา เขต 3


Powered By www.thaieducation.net