โรงเรียนบ้านตาแปด
จังหวัดสงขลา...นกน้ำเพลินตา สมิหลาเพลินใจ เมืองใหญ่สองทะเล เสน่ห์สะพานป๋า ศูนย์การค้าแดนใต้
.
ยูวัยรีย๊ะห์ หง๊ะเจะแอ
แอดมินโรงเรียนบ้านตาแปด

หัสนีซา สุรพล
โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง
จริยา หว่าหลำ
โรงเรียนบ้านบ่อโชน
นูฮัยดา โตะมะแซ
โรงเรียนบ้านทัพหลวง
สาปิเย๊าะ อะหวัง
โรงเรียนบ้านเขาจันทร์
จิรนุช กมลเจริญ
โรงเรียนกระจายสุทธิธรรมโมอนุสรณ์ ฯ

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านตาแปด
สังกัด   สพป.สงขลา เขต 3
ที่อยู่   ม.5 ต.ปากบาง อ.เทพา จ.สงขลา
มีพื้นที่ทั้งหมด 
62 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อ2- ป.6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ม.5 ต.ปากบาง อ.เทพา จ.สงขลา
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
5 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
6 คน
อื่น ๆ 
2 คน
รวม 
14 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.สงขลา เขต 3 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 100.0%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านตาแปด 6.785538 , 101.024911

ภาพโรงเรียน

 


ภิญพัชร์ ศรีอริยฤทธิ์
แอดมินเขต สพป.สงขลา เขต 3

สพป.สงขลา เขต 1
สพป.สงขลา เขต 2
สพป.สงขลา เขต 3

โรงเรียนบ้านทรายทอง
สพป.ชุมพร เขต 2

โรงเรียนบ้านโคกล่ามวิทยา
สพป.มหาสารคาม เขต 2

โรงเรียนบ้านทุ่งพระ
สพป.ชัยภูมิ เขต 2

โรงเรียนวัดพ่วง
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1


Powered By www.thaieducation.net