โรงเรียนบ้านโคกพยอม
จังหวัดสงขลา...นกน้ำเพลินตา สมิหลาเพลินใจ เมืองใหญ่สองทะเล เสน่ห์สะพานป๋า ศูนย์การค้าแดนใต้
.
เนตรนภา ถาวรสุวรรณ
แอดมินโรงเรียนบ้านโคกพยอม

วราภรณ์ สุขนุ่น
โรงเรียน บ้านเก่า(สะบ้าย้อย)
เสริมสุข คลังธารชูสิน
โรงเรียนบ้านประกอบ
นพวรรณ จรูญสอน
โรงเรียนบ้านเกาะทาก
นาดียา เด็นหมัด
โรงเรียน ชุมชนบ้านปาดัง
วิภาดา สังข์แก้ว
โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านโคกพยอม
สังกัด   สพป.สงขลา เขต 3
ที่อยู่   หมู่ที่ 5 ตำบลเกาะสะบ้า อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา
มีพื้นที่ทั้งหมด 
26 ไร่ 1 งาน 5 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล1 -ป.6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ที่ 5 ตำบลเกาะสะบ้า อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
4 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
9 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2559
ได้รับจัดสรรปี 2559
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.สงขลา เขต 3 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านโคกพยอม ,

ภาพโรงเรียน

 


ภิญพัชร์ ศรีอริยฤทธิ์
แอดมินเขต สพป.สงขลา เขต 3

สพป.สงขลา เขต 1
สพป.สงขลา เขต 2
สพป.สงขลา เขต 3

โรงเรียนวัดควนชม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2

โรงเรียนบ้านเตยกระโตน
สพป.นครราชสีมา เขต 7

โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

โรงเรียนบ้านคลองตาเพชร
สพป.ชลบุรี เขต 2


Powered By www.thaieducation.net