โรงเรียนวัดท่าซุด(เจริญศิลป์)
จังหวัดนครสวรรค์...เมืองสี่แคว แห่มังกร พักผ่อนบึงบอระเพ็ด ปลารสเด็ดปากน้ำโพ
.
นุชจรี หาทรัพย์
แอดมินโรงเรียนวัดท่าซุด(เจริญศิลป์)

สุกฤตา เหล่าเขตรกรณ์
โรงเรียนบ้านเขาปูน
ภาวนา เกษแก้ว
โรงเรียนวัดหัวกะทุ่ม
นุชจรินทร์ อุทธา
โรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือ(นิรภัยประชานุกูล)
สมคิด หิริโอ
โรงเรียนวัดเขามโน
อภิชาติ ชัยโพศรี
โรงเรียนบ้านโพธิ์งาม

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดท่าซุด(เจริญศิลป์)
สังกัด   สพป.นครสวรรค์ เขต 1
ที่อยู่   90/1 ม.1 ต.บางประมุง อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ 60170
มีพื้นที่ทั้งหมด 
16 ไร่ 1 งาน 66 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาลปีที่ 2 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ปกติ
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
10 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
4 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
16 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน วัดท่าซุด(เจริญศิลป์) ,

ภาพโรงเรียน

 


ปิยฤทธิ์ จตุรทิศ
แอดมินเขต สพป.นครสวรรค์ เขต 1

สพป.นครสวรรค์ เขต 1
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
สพป.นครสวรรค์ เขต 3

โรงเรียนบ้านควนนิมิต
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

โรงเรียนวัดบ้านนา
สพป.พิจิตร เขต 1

โรงเรียนบ้านนาสามัคคี
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านสวยหลง
สพป.หนองคาย เขต 1


Powered By www.thaieducation.net