โรงเรียนวัดคงคา
จังหวัดนครศรีธรรมราช...เราชาวนครฯ อยู่เมืองพระ มั่นอยู่ในสัจจะศีลธรรม กอปรกรรมดี มีมานะพากเพียรไม่เบียดเบียนทำ
.
ณัฐนรี สายวิจิตร
แอดมินโรงเรียนวัดคงคา

เพียงพร จันพลโท
โรงเรียนบ้านชุมขลิง
กิตติพงศ์ คิดดี
โรงเรียนบ้านน้ำฉา
วนิดา เพชรดำ
โรงเรียนวัดโคกเหล็ก
อุไรวรรณ แก้วหนู
โรงเรียนบ้านปากลง
นฤมล คำพิพจน์
โรงเรียนบ้านท่าม่วง

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดคงคา
สังกัด   สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
ที่อยู่    ม.8 ต.กะหรอ อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช 80160
มีพื้นที่ทั้งหมด 
49 ไร่ 1 งาน 14 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน    ระดับปฐมวัยและประถมศึกษา
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน    ม.8 ต.กะหรอ อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช 80160
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
10 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
4 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
16 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2559
ได้รับจัดสรรปี 2561
ได้รับจัดสรรปี 2559
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 76.69%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน วัดคงคา ,

ภาพโรงเรียน

 


สุรภี พรหมสุข
แอดมินเขต สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4

โรงเรียนวัดหนองน้อย
สพป.ชัยนาท

โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์เจริญธรรม
สพป.ราชบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านอ่างทอง
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

โรงเรียนบ้านโกรกกระหาด
สพป.นครราชสีมา เขต 5


Powered By www.thaieducation.net