โรงเรียนวัดคงคา หน้าหลัก หน้าสพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดนครศรีธรรมราช...เราชาวนครฯ อยู่เมืองพระ มั่นอยู่ในสัจจะศีลธรรม กอปรกรรมดี มีมานะพากเพียรไม่เบียดเบียนทำ
ณัฐนรี สายวิจิตร
แอดมินโรงเรียนวัดคงคา

จารีย์ บุษยะชีวิน
โรงเรียนบ้านบางฉาง
มยุรา นาวารัตน์
โรงเรียนบ้านในตูล

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2559
ได้รับจัดสรรปี 2561
ได้รับจัดสรรปี 2559

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดคงคา
สังกัด   สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
ที่อยู่    ม.8 ต.กะหรอ อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช 80160
มีพื้นที่ทั้งหมด 
49 ไร่ 1 งาน 14 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน    ระดับปฐมวัยและประถมศึกษา
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน    ม.8 ต.กะหรอ อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช 80160
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
11 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
4 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
17 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนวัดคงคา

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนวัดคงคา ,
5 Terre
สุรภี พรหมสุข
แอดมินเขต สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4


สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4

โรงเรียนบ้านสร้างม่วงส้มเสี้ยว
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านหัวนาคำโนนสมบัติ
สพป.มหาสารคาม เขต 3

โรงเรียนบ้านปาฝา(คุรุประชานุสรณ์)
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1

โรงเรียนบ้านสมสะอาด
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

Powered By www.thaieducation.net