โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด
จังหวัดนครศรีธรรมราช...เราชาวนครฯ อยู่เมืองพระ มั่นอยู่ในสัจจะศีลธรรม กอปรกรรมดี มีมานะพากเพียรไม่เบียดเบียนทำ
.
สุภาวดี อ่อนแก้ว
แอดมินโรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด

รัตน์ติกาล ใจห้าว
โรงเรียนวัดเทวดาราม
อำนวย พรหมจรรย์
โรงเรียนบ้านฉาง
อำไพ ระถาพร
โรงเรียนวัดสากเหล็ก
จิราภรณ์ หัตถประดิษฐ์
โรงเรียนวัดโมคลาน
สุจินต์ พรสมโภชน์
โรงเรียนวัดเปียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   ชุมชนบ้านบางโหนด
สังกัด   สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
ที่อยู่   182 หมู่ 1 ตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 80210
มีพื้นที่ทั้งหมด 
33 ไร่ 2 งาน 40 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ระดับอนุบาล-ระดับชั้นประถมศึกษา
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   182 หมู่ 1 ตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 80210
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
21 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
5 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
27 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน ชุมชนบ้านบางโหนด ,

ภาพโรงเรียน

 


สุรภี พรหมสุข
แอดมินเขต สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4

โรงเรียนบ้านห้วยลึก
สพป.กาญจนบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านหลังเขา
สพป.สระบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านดงคล้อ
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2

โรงเรียนวัดในกลาง
สพป.เพชรบุรี เขต 1


Powered By www.thaieducation.net