โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
จังหวัดนครศรีธรรมราช...เราชาวนครฯ อยู่เมืองพระ มั่นอยู่ในสัจจะศีลธรรม กอปรกรรมดี มีมานะพากเพียรไม่เบียดเบียนทำ
.
พิมพ์ประไพ เชาวรัญญู
แอดมินโรงเรียนวัดประทุมทายการาม

พาณี หอมจันทร์
โรงเรียนวัดนาเหรง
สุภา ทวีแก้ว
โรงเรียนวัดโรงเหล็ก
พรศรี ศรีสุข
โรงเรียนวัดดอนใคร
นิพาภรณ์ ระวังวงศ์
โรงเรียนวัดคงคาวดี
สุภาวดี อ่อนแก้ว
โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดประทุมทายการาม
สังกัด   สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
ที่อยู่   181/4 หมู่ที่ 1 ตำบลสิชล อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
มีพื้นที่ทั้งหมด 
18 ไร่ 3 งาน 95 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล - ประถมศึกษาปี่ที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ในตลาด
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
3 คน
จำนวนข้าราชการครู 
61 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
36 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
101 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2559
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน วัดประทุมทายการาม ,

ภาพโรงเรียน

 


สุรภี พรหมสุข
แอดมินเขต สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4

โรงเรียนบ้านโพน(อ.เชียงคาน)
สพป.เลย เขต 1

โรงเรียนวัดบ่อแร่(วิจิตราษฎร์บำรุง)
สพป.ชัยนาท

โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อ
สพป.น่าน เขต 2

โรงเรียนชาวไทยใหม่(โดม-ทักษิณอนุสรณ์)
สพป.พังงา


Powered By www.thaieducation.net