โรงเรียนบ้านวังลุง
จังหวัดนครศรีธรรมราช...เราชาวนครฯ อยู่เมืองพระ มั่นอยู่ในสัจจะศีลธรรม กอปรกรรมดี มีมานะพากเพียรไม่เบียดเบียนทำ
.
ภาชญา ทองทรัพย์
แอดมินโรงเรียนบ้านวังลุง

พรศรี ศรีสุข
โรงเรียนวัดดอนใคร
สบันงา หวัดเพชร
โรงเรียนชุมชนวัดทอนหงส์
อุไรวรรณ แก้วหนู
โรงเรียนบ้านปากลง
ปรียานุช ทองยอด
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
ปรารถนา มาศบำรุง
โรงเรียนวัดธารน้ำฉา

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านวังลุง
สังกัด   สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
ที่อยู่   หมู่ที่ 6 ต.ทอนหงส์ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช
มีพื้นที่ทั้งหมด 
13 ไร่ 2 งาน 77 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 3 ขวบ ถึง มัธยมศึกษาตอนต้น
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านวังลุง
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
14 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
4 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
20 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2560
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านวังลุง ,

ภาพโรงเรียน

 


สุรภี พรหมสุข
แอดมินเขต สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4

โรงเรียนวัดปากคลอง (ศุทธยาลัยอุทิศ)
สพป.เพชรบุรี เขต 1

โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

โรงเรียนไชยะวิทยา
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนบ้านป่างาม
สพป.สงขลา เขต 3


Powered By www.thaieducation.net