โรงเรียนวัดหัวค่าย (พิศาลอุปถัมภ์)
จังหวัดนครศรีธรรมราช...เราชาวนครฯ อยู่เมืองพระ มั่นอยู่ในสัจจะศีลธรรม กอปรกรรมดี มีมานะพากเพียรไม่เบียดเบียนทำ
.
อรสา กุลเพชรกำธร
แอดมินโรงเรียนวัดหัวค่าย (พิศาลอุปถัมภ์)

สุจิตรา แช่มศรี
โรงเรียนวัดแจ้ง
ศรัญญา นิยมเดชา
โรงเรียนบ้านทุ่งโชน
กุสุมา เอกกุล
โรงเรียนวัดปากเหมือง
ชญาภา พลัดบุญทอง
โรงเรียนวัดควนสมบูรณ์
รัญจวน ทองสงค์
โรงเรียนบ้านลำหัก

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดหัวค่าย (พิศาลอุปถัมภ์)
สังกัด   สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
ที่อยู่   28/2 ม.1 ต.ทรายขาว อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
มีพื้นที่ทั้งหมด 
18 ไร่ 2 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ข้างวัดหัวค่าย
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
11 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
4 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
16 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2558
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน วัดหัวค่าย (พิศาลอุปถัมภ์) ,

ภาพโรงเรียน

 


วันทนา รังสิมันตุชาติ
แอดมินเขต สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4

โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์
สพป.หนองคาย เขต 1

โรงเรียนวัดเจริญธรรม
สพป.สระบุรี เขต 2

โรงเรียนมัชฌิมวิทยา
สพป.ระนอง

โรงเรียนปางกุ่มวิทยา
สพป.ลำปาง เขต 2


Powered By www.thaieducation.net