โรงเรียนชุมชนวัดเกาะเพชร
จังหวัดนครศรีธรรมราช...เราชาวนครฯ อยู่เมืองพระ มั่นอยู่ในสัจจะศีลธรรม กอปรกรรมดี มีมานะพากเพียรไม่เบียดเบียนทำ
.
อรทัย ยมสวัสดิ์
แอดมินโรงเรียนชุมชนวัดเกาะเพชร

ปัณณทัต เพ็งแก้ว
โรงเรียนบ้านพรุบัว
สุพรรณี เรืองศรี
โรงเรียนบ้านนางหลง
คำนึง เรืองศรี
โรงเรียนวัดสระ
สุกฤตา ชูเรืองสุข
โรงเรียนวัดฉิมหลา
เนตรชนก กลั้งเนียม
โรงเรียนบ้านโก้งโค้ง

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   ชุมชนวัดเกาะเพชร
สังกัด   สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
ที่อยู่   ม.6 ต.เกาะเพชร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช
มีพื้นที่ทั้งหมด 
3 ไร่ 1 งาน 8 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ปฐมวัย ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ม.6 ต.เกาะเพชร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
12 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
5 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
20 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน ชุมชนวัดเกาะเพชร ,

ภาพโรงเรียน

 


วันทนา รังสิมันตุชาติ
แอดมินเขต สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4

โรงเรียนบ้านโคกกี่
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

โรงเรียนวัดหนองปาตอง
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2

โรงเรียนวัดโป่งตามุข
สพป.ชลบุรี เขต 2

โรงเรียนโนนสูงโนนโฮมวิทยา
สพป.อุบลราชธานี เขต 5


Powered By www.thaieducation.net