โรงเรียนวัดหงส์แก้ว
จังหวัดนครศรีธรรมราช...เราชาวนครฯ อยู่เมืองพระ มั่นอยู่ในสัจจะศีลธรรม กอปรกรรมดี มีมานะพากเพียรไม่เบียดเบียนทำ
.
จารี บัวสกุล
แอดมินโรงเรียนวัดหงส์แก้ว

ประภาศรี ละอองภักดิ์
โรงเรียนบ้านตรอกแค
กนกพร พลไชย
โรงเรียนวัดหนา
พรทิพย์ สุวรรณมานพ
โรงเรียนวัดปากระวะ
รุ่งทิวา บุญสุวรรณ
โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม
พรประภา แก้วเมือง
โรงเรียนวัดแหลมตะลุมพุก

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดหงส์แก้ว
สังกัด   สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
ที่อยู่   13 ม.1 ต.บางตะพง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
มีพื้นที่ทั้งหมด 
4 ไร่ 3 งาน 60 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   13 ม.1 ต.บางตะพง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
0 คน
จำนวนข้าราชการครู 
2 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
0 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
3 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2559
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน วัดหงส์แก้ว ,

ภาพโรงเรียน

 


วันทนา รังสิมันตุชาติ
แอดมินเขต สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4

โรงเรียนวัดบ่อแร่(วิจิตราษฎร์บำรุง)
สพป.ชัยนาท

โรงเรียนบ้านป่าพอก
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านโนนงาม
สพป.ชัยภูมิ เขต 2

โรงเรียนบ้านนารา
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2


Powered By www.thaieducation.net