โรงเรียนบ้านนางหลง
จังหวัดนครศรีธรรมราช...เราชาวนครฯ อยู่เมืองพระ มั่นอยู่ในสัจจะศีลธรรม กอปรกรรมดี มีมานะพากเพียรไม่เบียดเบียนทำ
.
แอดมินโรงเรียนบ้านนางหลง

โรงเรียนวัดพระบาท
โรงเรียนวัดชะอวด
โรงเรียนบ้านคงคาล้อม
โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
โรงเรียนวัดบางไทร

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านนางหลง
สังกัด   สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
ที่อยู่   หมู่ 1 ตำบลนางหลง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 80180
มีพื้นที่ทั้งหมด 
7 ไร่ 2 งาน 76 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
10 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ