โรงเรียนวัดจิกพนม
จังหวัดนครศรีธรรมราช...เราชาวนครฯ อยู่เมืองพระ มั่นอยู่ในสัจจะศีลธรรม กอปรกรรมดี มีมานะพากเพียรไม่เบียดเบียนทำ
.
แอดมินโรงเรียนวัดจิกพนม

โรงเรียนวัดบ่อโพง
โรงเรียนวัดทายิการาม
โรงเรียนบ้านไสหินตั้ง
โรงเรียนวัดบูรณาวาส
โรงเรียนบ้านใสถิน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดจิกพนม
สังกัด   สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
ที่อยู่   ม.6 ต.ชะอวด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
มีพื้นที่ทั้งหมด 
15 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่บ้านจิกพนม
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
12 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ