โรงเรียนบ้านควนชิง
จังหวัดนครศรีธรรมราช...เราชาวนครฯ อยู่เมืองพระ มั่นอยู่ในสัจจะศีลธรรม กอปรกรรมดี มีมานะพากเพียรไม่เบียดเบียนทำ
.
ฉัตร ทองมั่นคง
แอดมินโรงเรียนบ้านควนชิง

เกศชญาณ์วรรณ์ ธัญญเจริญ
โรงเรียนบ้านขอนหาด
ชุติมา สุขไกรไทย
โรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพง
สุดา สังหาด
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น มิตรภาพที่112
รดา โออินทร์
โรงเรียนวัดควนเถียะ
ลักษณ์สุดา อินอักษร
โรงเรียนบ้านควนหนองหงส์

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านควนชิง
สังกัด   สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
ที่อยู่   เลขที่ 57 หมูที่ 9 ตำบลเคร็ง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
มีพื้นที่ทั้งหมด 
12 ไร่ 2 งาน 47 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล2-3 และประถมศึกษาปีที่1-6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   เลขที่ 57 หมูที่ 9 ตำบลเคร็ง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
4 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
3 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
9 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านควนชิง ,

ภาพโรงเรียน

 


วันทนา รังสิมันตุชาติ
แอดมินเขต สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4

โรงเรียนมัชฌิมวิทยา
สพป.ระนอง

โรงเรียนบ้านคลองเงิน
สพป.ระนอง

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม
สพป.ชัยนาท

โรงเรียนบ้านแหลมยางนา
สพป.ชุมพร เขต 2


Powered By www.thaieducation.net