โรงเรียนบ้านใสถิน
จังหวัดนครศรีธรรมราช...เราชาวนครฯ อยู่เมืองพระ มั่นอยู่ในสัจจะศีลธรรม กอปรกรรมดี มีมานะพากเพียรไม่เบียดเบียนทำ
.
ษุญรินทร์ เรืองแก้ว
แอดมินโรงเรียนบ้านใสถิน

เครือวัลย์ ทวีเมือง
โรงเรียนวัดคลองขยัน
พรวิภา ชูพร้อม
โรงเรียนชุมชนวัดเขาลำปะ
บุณยนุช บุญญพันธ์
โรงเรียนวัดบางตะพาน (เขมจาโร)
เอื้อนศรี รอดบัวทอง
โรงเรียนวัดวังฆ้อง
อมรทิพย์ นามเสน
โรงเรียนวัดธาราวง

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านใสถิน
สังกัด   สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
ที่อยู่   หมู่ที่ 2 ต.ขอนหาด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
มีพื้นที่ทั้งหมด 
6 ไร่ 2 งาน 64 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ที่ 2 ต.ขอนหาด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
3 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
4 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
8 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 74.03%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านใสถิน ,

ภาพโรงเรียน

 


วันทนา รังสิมันตุชาติ
แอดมินเขต สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4

โรงเรียนวัดสำโรง
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

โรงเรียนบ้านหนองบึง
สพป.มหาสารคาม เขต 2

โรงเรียนบ้านคลองไส
สพป.พังงา

โรงเรียนบ้านคลองน้อย
สพป.ชุมพร เขต 2


Powered By www.thaieducation.net