โรงเรียนวัดบางทองคำ หน้าหลัก หน้าสพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดนครศรีธรรมราช...เราชาวนครฯ อยู่เมืองพระ มั่นอยู่ในสัจจะศีลธรรม กอปรกรรมดี มีมานะพากเพียรไม่เบียดเบียนทำ
กัลยาณี ขุนเพชร์
แอดมินโรงเรียนวัดบางทองคำ

เสาวนีย์ ไชยวรรณ
โรงเรียนวัดปากตรง
ศิรินธร เหล็บหยะ
โรงเรียนวัดทองพูน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดบางทองคำ
สังกัด   สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
ที่อยู่   หมู่ที่ 9 ตำท้องลำเจียก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80190
มีพื้นที่ทั้งหมด 
9 ไร่ 2 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล1- ป.6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านเนิน อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80190
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
2 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
0 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
5 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนวัดบางทองคำ

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนวัดบางทองคำ
5 Terre
วันทนา รังสิมันตุชาติ
แอดมินเขต สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3


สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4

โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
สพป.พังงา

โรงเรียนบ้านสังข์ทอง
สพป.จันทบุรี เขต 1

โรงเรียนบ้านสันเจริญ
สพป.น่าน เขต 2

โรงเรียนบ้านดอนไผ่
สพป.ราชบุรี เขต 2

Powered By www.thaieducation.net