โรงเรียนชุมชนวัดเขาแก้ววิเชียร
จังหวัดนครศรีธรรมราช...เราชาวนครฯ อยู่เมืองพระ มั่นอยู่ในสัจจะศีลธรรม กอปรกรรมดี มีมานะพากเพียรไม่เบียดเบียนทำ
.
กองพัน เพ็ชรเลิศ
แอดมินโรงเรียนชุมชนวัดเขาแก้ววิเชียร

จีรา ชูแก้ว
โรงเรียนวัดเทพนมเชือด
ประไพ สีนะ
โรงเรียนวัดสามัคยาราม
ขนิษฐา รัตนสุนทร
โรงเรียนบ้านปลายราง
นวภัทร จิตตะโสภา
โรงเรียนวัดพระบาท
อังคณา แก้วประเสริฐ
โรงเรียนบ้านบางแรด

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   ชุมชนวัดเขาแก้ววิเชียร
สังกัด   สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
ที่อยู่   ม.9 ต.เชียรใหญ่ อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
มีพื้นที่ทั้งหมด 
15 ไร่ 0 งาน 4 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล ปีที่ 1 ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ม.9 ต.เชียรใหญ่ อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
6 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
9 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2560
ได้รับจัดสรรปี 2560
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน ชุมชนวัดเขาแก้ววิเชียร ,

ภาพโรงเรียน

 


วันทนา รังสิมันตุชาติ
แอดมินเขต สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านเมืองนาซำ
สพป.อุดรธานี เขต 3

โรงเรียนบ้านกุดรัง
สพป.มหาสารคาม เขต 3

โรงเรียนบ้านบ่อยายส้ม(แก้วประชาสรรค์)
สพป.ชัยนาท


Powered By www.thaieducation.net