โรงเรียนวัดท้ายทะเล
จังหวัดนครศรีธรรมราช...เราชาวนครฯ อยู่เมืองพระ มั่นอยู่ในสัจจะศีลธรรม กอปรกรรมดี มีมานะพากเพียรไม่เบียดเบียนทำ
.
ธวัฒชัย รณศิริ
แอดมินโรงเรียนวัดท้ายทะเล

ราตรี ช่วยนุกูล
โรงเรียนวัดท้ายโนต
พจชนีย์ ปั้นเยือก
โรงเรียนบ้านคอพรุ
ดนัย ประจง
โรงเรียนบ้านปากเชียร
สุจิตรา แช่มศรี
โรงเรียนวัดแจ้ง
กัญญปาณิส ปราบทมูล
โรงเรียนวัดทุ่งหล่อ

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดท้ายทะเล
สังกัด   สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
ที่อยู่   หมู่ที่ ๑๒ ตำบลการะเกด อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๑๙๐
มีพื้นที่ทั้งหมด 
9 ไร่ 0 งาน 45 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 3 ขวบ - ป.6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ที่ ๑๒ ตำบลการะเกด อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๑๙๐
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
3 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
4 คน
อื่น ๆ 
2 คน
รวม 
10 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน วัดท้ายทะเล ,

ภาพโรงเรียน

 


วันทนา รังสิมันตุชาติ
แอดมินเขต สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4

โรงเรียนบ้านดอนไผ่
สพป.ราชบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านแพงใหญ่
สพป.สกลนคร เขต 3

โรงเรียนบ้านเลิงบัว
สพป.มหาสารคาม เขต 3

โรงเรียนหัวหาดวิทยา
สพป.หนองคาย เขต 1


Powered By www.thaieducation.net