โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 38(บ้านน้ำร้อน)
จังหวัดนครศรีธรรมราช...เราชาวนครฯ อยู่เมืองพระ มั่นอยู่ในสัจจะศีลธรรม กอปรกรรมดี มีมานะพากเพียรไม่เบียดเบียนทำ
.
ปานทิพย์ ทับเที่ยง
แอดมินโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 38(บ้านน้ำร้อน)

วาสนา หมุนวัง
โรงเรียนวัดใหม่
โกเมศ ธนาศรีพร
โรงเรียนบ้านบ่อปลา
นฤมล อัคนี
โรงเรียนบ้านควนประ
จริยาภรณ์ ระวังวงศ์
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
ฐิติรัตน์ วชิรวรรณ
โรงเรียนบ้านคอกช้าง

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   ไทยรัฐวิทยา 38(บ้านน้ำร้อน)
สังกัด   สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
ที่อยู่   108 หมู่ 13 ตำบลวังหิน อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80360
มีพื้นที่ทั้งหมด 
15 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ระดับชั้นอนุบาล ๒ - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   108 หมู่ 13 ตำบลวังหิน อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80360
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
9 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
4 คน
รวม 
15 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561 98.68%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน
2562 50.93%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน ไทยรัฐวิทยา 38(บ้านน้ำร้อน) ,

ภาพโรงเรียน

 


วิสนีย์ นุราช
แอดมินเขต สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4

โรงเรียนวัดจรเข้เผือก
สพป.กาญจนบุรี เขต 1

โรงเรียนบ้านหนองสะแก
สพป.กาญจนบุรี เขต 1

โรงเรียนบ้านสร้างใหญ่
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

โรงเรียนคลองพระอุดม
สพป.ปทุมธานี เขต 1


Powered By www.thaieducation.net