โรงเรียนบ้านปากแพรก
จังหวัดนครศรีธรรมราช...เราชาวนครฯ อยู่เมืองพระ มั่นอยู่ในสัจจะศีลธรรม กอปรกรรมดี มีมานะพากเพียรไม่เบียดเบียนทำ
.
ภูริชญา สุขขำ
แอดมินโรงเรียนบ้านปากแพรก

พรพิมล รัตนะ
โรงเรียนบ้านไทรงาม
ปกิตตา ชนะสุข
โรงเรียนบ้านหนองท่อม
อรอนงค์ บุญคล่อง
โรงเรียนชุมชนวัดกะทูนเหนือ มิตรภาพที่ 218
เพ็ญพนา รักษาแก้ว
โรงเรียนบ้านห้วยกลาง
จุฑาทิพย์​ บุรีภักดี
โรงเรียนวัดเกาะสระ

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านปากแพรก
สังกัด   สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
ที่อยู่   231 ม.8 ต.บางขัน อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช 80360
มีพื้นที่ทั้งหมด 
15 ไร่ 2 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 3 ขวบ ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   231 ม.8 ต.บางขัน อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช 80360
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
12 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
3 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
17 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561 98.68%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน
2562 50.93%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านปากแพรก ,

ภาพโรงเรียน

 


วิสนีย์ นุราช
แอดมินเขต สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4

โรงเรียนบ้านทุ่มฝาง
สพป.หนองคาย เขต 1

โรงเรียนบ้านดอนไผ่
สพป.ราชบุรี เขต 2

โรงเรียนวัดวงเดือน
สพป.ชัยนาท

โรงเรียนบ้านทับกระดาษ
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3


Powered By www.thaieducation.net