โรงเรียนบ้านพอโกบ
จังหวัดนครศรีธรรมราช...เราชาวนครฯ อยู่เมืองพระ มั่นอยู่ในสัจจะศีลธรรม กอปรกรรมดี มีมานะพากเพียรไม่เบียดเบียนทำ
.
แอดมินโรงเรียนบ้านพอโกบ

โรงเรียนวัดสามัคคีนุกูล
โรงเรียนบ้านห้วยรื่น
โรงเรียนวัดนิคมคีรี
โรงเรียนบ้านโคกวัด
โรงเรียนวัดลำนาว

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านพอโกบ
สังกัด   สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
ที่อยู่   87 หมู่ที่ 5 ต.ท่ายาง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
มีพื้นที่ทั้งหมด 
8 ไร่ 2 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
6 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ