โรงเรียนราชเวชพิศาล
จังหวัดนครศรีธรรมราช...เราชาวนครฯ อยู่เมืองพระ มั่นอยู่ในสัจจะศีลธรรม กอปรกรรมดี มีมานะพากเพียรไม่เบียดเบียนทำ
.
แอดมินโรงเรียนราชเวชพิศาล

โรงเรียนบ้านจำปา
โรงเรียนวัดหลักช้าง
โรงเรียนวัดโคกหาด
โรงเรียนวัดถ้ำใหญ่
โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   ราชเวชพิศาล
สังกัด   สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
ที่อยู่   185 ม.3 ต.กุแหระ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240
มีพื้นที่ทั้งหมด 
17 ไร่ 1 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล1-ป.6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   โรงเรียนราชเวชพิศาล 185 ม.3 ต.กุแหระ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
5 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ