โรงเรียนบ้านไสโป๊ะ
จังหวัดนครศรีธรรมราช...เราชาวนครฯ อยู่เมืองพระ มั่นอยู่ในสัจจะศีลธรรม กอปรกรรมดี มีมานะพากเพียรไม่เบียดเบียนทำ
.
บุษกร แก้วพิทักษ์
แอดมินโรงเรียนบ้านไสโป๊ะ

วัชระ หนูเกตุ
โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี
รัตนาวดี รัตนพันธ์
โรงเรียนบ้านคลองกุย
ณัฐธิฌา หลุ่ยจิ๋ว
โรงเรียนราชเวชพิศาล
วรรณนิดา ชำนาญ
โรงเรียนบ้านนาเหนือ
วิจิตตรา ทองจันทร์
โรงเรียนวัดไม้เรียง

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านไสโป๊ะ
สังกัด   สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
ที่อยู่   ม.1 ต.แก้วแสน อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช
มีพื้นที่ทั้งหมด 
8 ไร่ 3 งาน 55 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาลชั้นปีที่1-ประถมศึกษาปีที่6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   59/3 ม.1 ต.แก้วแสน อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
4 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
2 คน
รวม 
9 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2560
ได้รับจัดสรรปี 2561
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561 98.68%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน
2562 50.93%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านไสโป๊ะ ,

ภาพโรงเรียน

 


วิสนีย์ นุราช
แอดมินเขต สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4

โรงเรียนวัดเทพรัตนวนาราม
สพป.ชัยนาท

โรงเรียนบ้านพอแดง
สพป.พังงา

โรงเรียนบ้านอุ่มจาน
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1

โรงเรียนบ้านโคกก่อง
สพป.หนองคาย เขต 1


Powered By www.thaieducation.net