โรงเรียนบ้านหน้าเขา
จังหวัดนครศรีธรรมราช...เราชาวนครฯ อยู่เมืองพระ มั่นอยู่ในสัจจะศีลธรรม กอปรกรรมดี มีมานะพากเพียรไม่เบียดเบียนทำ
.
แอดมินโรงเรียนบ้านหน้าเขา

โรงเรียนบ้านวังยวน
โรงเรียนวัดยางค้อม
โรงเรียนบ้านบ่อมอง
โรงเรียนบ้านคลองตูก
โรงเรียนบ้านน้ำพุ

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านหน้าเขา
สังกัด   สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
ที่อยู่   หมู่ 9 ตำบลควนกรด อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110
มีพื้นที่ทั้งหมด 
23 ไร่ 0 งาน 92 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อ.1-ป.6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ 9 ตำบลควนกรด อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
6 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ