โรงเรียนวัดเขาโร
จังหวัดนครศรีธรรมราช...เราชาวนครฯ อยู่เมืองพระ มั่นอยู่ในสัจจะศีลธรรม กอปรกรรมดี มีมานะพากเพียรไม่เบียดเบียนทำ
.
แอดมินโรงเรียนวัดเขาโร

โรงเรียนบ้านคลองกุย
โรงเรียนพรรณราชลเขต
โรงเรียนบ้านไทรงาม
โรงเรียนบ้านไสโคกเกาะ
โรงเรียนบ้านกรุงหยันใต้

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดเขาโร
สังกัด   สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
ที่อยู่   หมู่ 5 ตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
มีพื้นที่ทั้งหมด 
0 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาลถึงมัธยมตอนต้น
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ตำบลเขาโร
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
14 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ