โรงเรียนสหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช...เราชาวนครฯ อยู่เมืองพระ มั่นอยู่ในสัจจะศีลธรรม กอปรกรรมดี มีมานะพากเพียรไม่เบียดเบียนทำ
.
ราตรี บริสุทธิ์
แอดมินโรงเรียนสหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง

บุญรอบ แนะแก้ว
โรงเรียนวัดเทวสิทธิ์
พรพิมล รัตนะ
โรงเรียนบ้านไทรงาม
วนิดา แก้วสว่าง
โรงเรียนวัดคงคาเจริญ
รัตนพร รัตนสุวรรณ
โรงเรียนบ้านควน
นิตศรี พูนเพิ่ม
โรงเรียนบ้านไสยูงปัก

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   สหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง
สังกัด   สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
ที่อยู่   ม.4 ต.เขาขาว อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
มีพื้นที่ทั้งหมด 
38 ไร่ 3 งาน 20 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ระดับอนุบาล2-3,ประถมศึกษาปีที่1-6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   171 หมู่4 ตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
22 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
2 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
27 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561 98.68%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน
2562 67.06%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน สหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง 8.209733233381112 , 99.52460836619139

ภาพโรงเรียน

 


วิสนีย์ นุราช
แอดมินเขต สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4

โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

โรงเรียนวัดวังสำเภาล่ม
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

โรงเรียนบ้านหนองรี
สพป.เพชรบุรี เขต 1

โรงเรียนวัดพ่วง
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1


Powered By www.thaieducation.net