โรงเรียนชุมชนบ้านปากเสียว หน้าหลัก หน้าสพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดนครศรีธรรมราช...เราชาวนครฯ อยู่เมืองพระ มั่นอยู่ในสัจจะศีลธรรม กอปรกรรมดี มีมานะพากเพียรไม่เบียดเบียนทำ
นิรภัย สายหยุด
แอดมินโรงเรียนชุมชนบ้านปากเสียว

จิตตนา ทิพยดี
โรงเรียนบ้านปลายเส
ธีรศักดิ์ ไกรนรา
โรงเรียนบ้านกรุงหยันใต้

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2560
ได้รับจัดสรรปี 2560

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   ชุมชนบ้านปากเสียว
สังกัด   สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
ที่อยู่   ม.3 ต.ควนกลาง อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช
มีพื้นที่ทั้งหมด 
7 ไร่ 2 งาน 79 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล-มัธยมศึกตอนต้น
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   เลขที่ 195 ม.3 ต.ควนกลาง อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
10 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
4 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
15 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนชุมชนบ้านปากเสียว

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนชุมชนบ้านปากเสียว ,
5 Terre
วิสนีย์ นุราช
แอดมินเขต สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2


สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4

โรงเรียนบ้านบาละ
สพป.ยะลา เขต 2

โรงเรียนวัดวังหิน
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

โรงเรียนบ้านเลิงบัว
สพป.มหาสารคาม เขต 3

โรงเรียนวัดนางพิมพ์
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

Powered By www.thaieducation.net