โรงเรียนบ้านโคกมะขาม
จังหวัดนครศรีธรรมราช...เราชาวนครฯ อยู่เมืองพระ มั่นอยู่ในสัจจะศีลธรรม กอปรกรรมดี มีมานะพากเพียรไม่เบียดเบียนทำ
.
บุญนำ พราหมณี
แอดมินโรงเรียนบ้านโคกมะขาม

เบญจา สุวรรณ
โรงเรียนเจริญรัชต์ภาคย์
อรวรรณ พรหมทอง
โรงเรียนบ้านพรุวง
วรีรัตน์ หม่อมบุญ
โรงเรียนวัดวังหีบ
วนิดา หกราโชติ
โรงเรียนบ้านไร่มุสลิม
ยวิษฐา เครือจันทร์
โรงเรียนวัดทุ่งส้าน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านโคกมะขาม
สังกัด   สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
ที่อยู่   หมู่ที่ 4 ตำบลนาเขลียง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80260
มีพื้นที่ทั้งหมด 
2 ไร่ 1 งาน 74 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ที่ 4 ตำบลนาเขลียง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80260
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
6 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
6 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
13 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2559
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561 98.68%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน
2562 50.93%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านโคกมะขาม ,

ภาพโรงเรียน

 


วิสนีย์ นุราช
แอดมินเขต สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4

โรงเรียนบ้านทุ่งพระ
สพป.ชัยภูมิ เขต 2

โรงเรียนบ้านปากถัก
สพป.พังงา

โรงเรียนบ้านประสุข
สพป.นครราชสีมา เขต 7

โรงเรียนบ้านถํ้าตลอด
สพป.สงขลา เขต 3


Powered By www.thaieducation.net