โรงเรียนบ้านป่างาม
จังหวัดสงขลา...นกน้ำเพลินตา สมิหลาเพลินใจ เมืองใหญ่สองทะเล เสน่ห์สะพานป๋า ศูนย์การค้าแดนใต้
.
จรรยา สินน้อย
แอดมินโรงเรียนบ้านป่างาม

สิริมาศ ทองเหลือง
โรงเรียน วัดยางทอง (รัตนประชานุกูล)
อุไร เส็มหย้ง
โรงเรียนบ้านม้างอน
พิมพิศา วงษ์ขจรเลิศเมธา
โรงเรียนบ้านท่า
ยูวัยรีย๊ะห์ หง๊ะเจะแอ
โรงเรียนบ้านตาแปด
ศิริลักษณ์ ชาญพล
โรงเรียนวัดวังไทร

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านป่างาม
สังกัด   สพป.สงขลา เขต 3
ที่อยู่   192 หมู่ 2 ตำบลคลองทราย อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
มีพื้นที่ทั้งหมด 
12 ไร่ 1 งาน 1 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล1-มัธยมศึกษาปีที่ 3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ที่ 3 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
16 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
20 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2559
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.สงขลา เขต 3 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 50.00%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านป่างาม ,

ภาพโรงเรียน

 


ภิญพัชร์ ศรีอริยฤทธิ์
แอดมินเขต สพป.สงขลา เขต 3

สพป.สงขลา เขต 1
สพป.สงขลา เขต 2
สพป.สงขลา เขต 3

โรงเรียนบ้านหนองเหล็กธาตุน้อย
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

โรงเรียนบ้านหนองแสงคำ
สพป.สกลนคร เขต 3

โรงเรียนบ้านน้ำขุม
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนบ้านโคกเทียม
สพป.อุบลราชธานี เขต 5


Powered By www.thaieducation.net