โรงเรียนบ้านป่าพน
จังหวัดสตูล...คอคอดกระ ภูเขาหญ้า กาหยูหวาน ธารน้ำแร่ มุกแท้เมืองระนอง
.
ซีตีฟาตีมะฮ์ หมีนหวัง
แอดมินโรงเรียนบ้านป่าพน

จุไรรัตน์ หมัดสะเด็น
โรงเรียนบ้านคลองสองปาก
หาลีม๊ะ เจ๊ะเต๊ะ
โรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตร
พิมพ์สุดา อนันต์
โรงเรียนบ้านวังพระเคียน
สุณี ใบหาด
โรงเรียนบ้านทุ่งมะปรัง
นางศิริญญา สมาคม
โรงเรียนบ้านเกาะยวน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านป่าพน
สังกัด   สพป.สตูล
ที่อยู่   ม.6 ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล
มีพื้นที่ทั้งหมด 
24 ไร่ 1 งาน 3 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาลถึงมัธยมศึกษา
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ม.6 ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
15 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
6 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
22 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.สตูล & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านป่าพน 7.089803 , 99.98546

ภาพโรงเรียน

 


ปรีดา มานะกล้า
แอดมินเขต สพป.สตูล

สพป.สตูล

โรงเรียนอุดมสามัคคี
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนวัดหนองปล้อง
สพป.พิจิตร เขต 1

โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนบ้านธารน้ำทิพย์
สพป.สุโขทัย เขต 2


Powered By www.thaieducation.net