โรงเรียนบ้านทุ่งดินลุ่ม
จังหวัดสตูล...คอคอดกระ ภูเขาหญ้า กาหยูหวาน ธารน้ำแร่ มุกแท้เมืองระนอง
.
อานิกูล เก้าเอี้ยน
แอดมินโรงเรียนบ้านทุ่งดินลุ่ม

สุภารัตน์ เส็นสมมาตร
โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 2
มาเรียม เด่นดารา
โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 3
อุไร สันงะ
โรงเรียนบ้านย่านซื่อ มิตรภาพ 147
กิตติยา หลีเส็น
โรงเรียนบ้านปากบาง
มารียา มัจฉา
โรงเรียนเพียงหลวง ๔

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านทุ่งดินลุ่ม
สังกัด   สพป.สตูล
ที่อยู่   หมู่ที่ ๕ บ้านสะพานวา ตำบลป่าแก่บ่อหิน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
มีพื้นที่ทั้งหมด 
24 ไร่ 2 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล - ประถมศึกษาปีที่๖
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ที่ ๕ บ้านสะพานวา ตำบลป่าแก่บ่อหิน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
10 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
4 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
16 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2560
ได้รับจัดสรรปี 2560
ได้รับจัดสรรปี 2561
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.สตูล & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านทุ่งดินลุ่ม ,

ภาพโรงเรียน

 


ปรีดา มานะกล้า
แอดมินเขต สพป.สตูล

สพป.สตูล

โรงเรียนบ้านเซียมป่าหม้อ
สพป.ชัยภูมิ เขต 2

โรงเรียนบ้านกงหนิง
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

โรงเรียนวัดนาบุญ
สพป.สระบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านโพนทอง
สพป.มหาสารคาม เขต 3


Powered By www.thaieducation.net