โรงเรียนบ้านทุ่งสะโบ๊ะ
จังหวัดสตูล...คอคอดกระ ภูเขาหญ้า กาหยูหวาน ธารน้ำแร่ มุกแท้เมืองระนอง
.
กุหลาบ เทพสุวรรณ
แอดมินโรงเรียนบ้านทุ่งสะโบ๊ะ

กิตติมา บูหมัน
โรงเรียนบ้านเนินสูง
ยัสมี พันหวัง
โรงเรียนวัดหน้าเมือง
ละเอียด มูลจันทร์
โรงเรียนบ้านควนเก
ประไพ มุสิกพงศ์
โรงเรียนบ้านกลุ่ม 5 ประชารัฐ
วิลาวรรณ ปอหรา
โรงเรียนบ้านวังปริง

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านทุ่งสะโบ๊ะ
สังกัด   สพป.สตูล
ที่อยู่   98/1 หมู่ 4 ต.ทุ่งบุหลัง อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120
มีพื้นที่ทั้งหมด 
2 ไร่ 0 งาน 64 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาลถึงระดับประถมศึกษา
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ต.ทุ่งบุหลัง
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
2 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
0 คน
อื่น ๆ 
3 คน
รวม 
6 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.สตูล & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านทุ่งสะโบ๊ะ ,

ภาพโรงเรียน

 


ปรีดา มานะกล้า
แอดมินเขต สพป.สตูล

สพป.สตูล

โรงเรียนบ้านนาแฝก
สพป.พังงา

โรงเรียนบ้านแก่งปลาปก
สพป.เลย เขต 1

โรงเรียนไพบูลย์ประชานุกูล
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2

โรงเรียนวัดดาปานนิมิต มิตรภาพที่ 142
สพป.กาญจนบุรี เขต 2


Powered By www.thaieducation.net