โรงเรียนบ้านทุ่งสภากาชาดอุปถัมภ์ 2550
จังหวัดสตูล...คอคอดกระ ภูเขาหญ้า กาหยูหวาน ธารน้ำแร่ มุกแท้เมืองระนอง
.
แอดมินโรงเรียนบ้านทุ่งสภากาชาดอุปถัมภ์ 2550

โรงเรียนบ้านปิใหญ่
โรงเรียนบ้านเจ๊ะบิลัง
โรงเรียนบ้านช่องไทร
โรงเรียนบ้านปลักหว้า
โรงเรียนบ้านหัวควน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านทุ่งสภากาชาดอุปถัมภ์ 2550
สังกัด   สพป.สตูล
ที่อยู่   หมู่ที่ 5 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล
มีพื้นที่ทั้งหมด 
18 ไร่ 1 งาน 6 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล1 -ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ที่ 5
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
9 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
7 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
18 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2560
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
3.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.สตูล & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านทุ่งสภากาชาดอุปถัมภ์ 2550 6.888178 , 99.81755

ภาพโรงเรียน

 


แอดมินเขต สพป.สตูล

สพป.สตูล

โรงเรียนวัดสุนทริกาวาส
สพป.สระบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านเขาน้อย
สพป.พังงา

โรงเรียนบ้านวังยาว
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

โรงเรียนบ้านแม่ทุเลาใน
สพป.สุโขทัย เขต 2


Powered By www.thaieducation.net