โรงเรียนบ้านท่าพยอม
จังหวัดสตูล...คอคอดกระ ภูเขาหญ้า กาหยูหวาน ธารน้ำแร่ มุกแท้เมืองระนอง
.
นันทิยา หลังชาย
แอดมินโรงเรียนบ้านท่าพยอม

ปกเกศ ทองเกื้อ
โรงเรียนวัดชมพูนิมิต
สมใจ สุมาลี
โรงเรียนบ้านควนขัน
รอฮานี หัดสกุล
โรงเรียนบ้านน้ำหรา
สุภารัตน์ เส็นสมมาตร
โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 2
สาวิตรี สุวรรณชาตรี
โรงเรียนบ้านทุ่งเสม็ด มิตรภาพที่ 114

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านท่าพยอม
สังกัด   สพป.สตูล
ที่อยู่   หมู่ 7 ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล
มีพื้นที่ทั้งหมด 
3 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 1 จนถึงชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ 7 ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
0 คน
จำนวนข้าราชการครู 
2 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
5 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2559
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.สตูล & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านท่าพยอม 6.874931 , 99.743705

ภาพโรงเรียน

 


ปรีดา มานะกล้า
แอดมินเขต สพป.สตูล

สพป.สตูล

โรงเรียนบ้านปากยาง
สพป.เลย เขต 1

โรงเรียนบ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ)
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม
สพป.ชัยนาท

โรงเรียนบ้านสระแจง
สพป.นครราชสีมา เขต 5


Powered By www.thaieducation.net