โรงเรียนบ้านปากบารา
จังหวัดสตูล...คอคอดกระ ภูเขาหญ้า กาหยูหวาน ธารน้ำแร่ มุกแท้เมืองระนอง
.
มาลัยวัลย์ เหมรา
แอดมินโรงเรียนบ้านปากบารา

วรรทนี สวัสดี
โรงเรียนผังปาล์ม 1
สาเราะ ดาแล่หมัน
โรงเรียนบ้านปันจอร์
หาลีมะ มาลิกัน
โรงเรียนบ้านน้ำร้อน
นันทิยา หลังชาย
โรงเรียนบ้านท่าพยอม
สาวิตรี สุวรรณชาตรี
โรงเรียนบ้านทุ่งเสม็ด มิตรภาพที่ 114

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านปากบารา
สังกัด   สพป.สตูล
ที่อยู่    ม.2ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล
มีพื้นที่ทั้งหมด 
17 ไร่ 1 งาน 48 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ระดับชั้นอนุบาล - มัธยมศึกษาตอนต้น
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ม.2. ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล 91110
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
17 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
4 คน
รวม 
24 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2559
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.สตูล & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านปากบารา ,

ภาพโรงเรียน

 


ปรีดา มานะกล้า
แอดมินเขต สพป.สตูล

สพป.สตูล

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้าง
สพป.น่าน เขต 2

โรงเรียนวัดเกาะน้อย
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนเพียงหลวง ๑๕ (บ้านรังแตน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
สพป.ระนอง

โรงเรียนชาวไทยใหม่(โดม-ทักษิณอนุสรณ์)
สพป.พังงา


Powered By www.thaieducation.net