โรงเรียนบ้านตะโละใส
จังหวัดสตูล...คอคอดกระ ภูเขาหญ้า กาหยูหวาน ธารน้ำแร่ มุกแท้เมืองระนอง
.
ศิริพร ปราบยาวา
แอดมินโรงเรียนบ้านตะโละใส

นันทิยา หลังชาย
โรงเรียนบ้านท่าพยอม
วิชุกร สัญญา
โรงเรียนบ้านห้วยไทร
จุไรรัตน์ มณีฉาย
โรงเรียนบ้านโตนปาหนัน
ยัสมี พันหวัง
โรงเรียนวัดหน้าเมือง
รังสิทธิ์ หมาดปันจอร์
โรงเรียนบ้านกุบังปะโหลด

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านตะโละใส
สังกัด   สพป.สตูล
ที่อยู่   ม.4 ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล
มีพื้นที่ทั้งหมด 
8 ไร่ 3 งาน 2 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล ถึง ป.6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ม.4 ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
21 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
6 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
30 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.สตูล & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 72.33%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านตะโละใส ,

ภาพโรงเรียน

 


ปรีดา มานะกล้า
แอดมินเขต สพป.สตูล

สพป.สตูล

โรงเรียนบ้านควน
สพป.พังงา

โรงเรียนบ้านหัวฝาย
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนบ้านคลองแห้ง
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนบ้านสุขเดือนห้า
สพป.ชัยนาท


Powered By www.thaieducation.net