โรงเรียนบ้านวังสายทอง
จังหวัดสตูล...คอคอดกระ ภูเขาหญ้า กาหยูหวาน ธารน้ำแร่ มุกแท้เมืองระนอง
.
กมลพรรณ ศรีสิงห์
แอดมินโรงเรียนบ้านวังสายทอง

ณัฏชนันท์ คำเวบุญ
โรงเรียนบ้านคลองขุด
ศิริพร ปราบยาวา
โรงเรียนบ้านตะโละใส
อ้อมใจ อ้อมใจ
โรงเรียนบ้านดาหลำ
มริสา เส็นติระ
โรงเรียนบ้านตันหยงอุมาชัยพัฒนา
จุฑารัตน์ เกตุมุณี
โรงเรียนบ้านช่องไทร

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านวังสายทอง
สังกัด   สพป.สตูล
ที่อยู่   ที่อยู่ : หมู่ที่ 4 บ้านวังสายทอง ตำบล : น้ำผุด อำเภอ : ละงู จังหวัด : สตูล รหัสไปรษณีย์ : 91110
มีพื้นที่ทั้งหมด 
29 ไร่ 1 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อ.2-ม.3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ที่อยู่ : หมู่ที่ 4 บ้านวังสายทอง ตำบล : น้ำผุด อำเภอ : ละงู จังหวัด : สตูล รหัสไปรษณีย์ : 91110
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
16 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
2 คน
รวม 
21 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2560
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.สตูล & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านวังสายทอง ,

ภาพโรงเรียน

 


ปรีดา มานะกล้า
แอดมินเขต สพป.สตูล

สพป.สตูล

โรงเรียนบ้านป่าเตี้ย
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านทับผึ้ง
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนบ้านโซง
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านหนองคลองหัวขัว
สพป.มหาสารคาม เขต 3


Powered By www.thaieducation.net