โรงเรียนอนุบาลสตูล
จังหวัดสตูล...คอคอดกระ ภูเขาหญ้า กาหยูหวาน ธารน้ำแร่ มุกแท้เมืองระนอง
.
แอดมินโรงเรียนอนุบาลสตูล

โรงเรียนบ้านราวปลา
โรงเรียนบ้านปาเต๊ะ
โรงเรียนบ้านทุ่งไหม้
โรงเรียนบ้านบ่อเจ็ดลูก
โรงเรียนบ้านท่าพยอม

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   อนุบาลสตูล
สังกัด   สพป.สตูล
ที่อยู่   ตำบลพิมาน อำเภอ​เมืองสตูล​ จังหวัด​สตูล​
มีพื้นที่ทั้งหมด 
11 ไร่ 3 งาน 8 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล​2ถึงประถม6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   1 ถนนสฤษดิ์ภูมินา​รถ​ ตำบลพิมาน อำเภอ​เมืองสตูล​ จังหวัด​สตูล​
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
67 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
4 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
73 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2561
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
3.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.สตูล & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน อนุบาลสตูล 6.615505 , 100.067471

ภาพโรงเรียน

 


แอดมินเขต สพป.สตูล

สพป.สตูล

โรงเรียนบ้านสระพัง
สพป.เพชรบุรี เขต 1

โรงเรียนบ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ)
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนบ้านศรีสุข
สพป.มหาสารคาม เขต 3

โรงเรียนบ้านน้ำขุ่นคำนกเปล้า
สพป.อุบลราชธานี เขต 5


Powered By www.thaieducation.net