โรงเรียนบ้านตันหยงอุมาชัยพัฒนา
จังหวัดสตูล...คอคอดกระ ภูเขาหญ้า กาหยูหวาน ธารน้ำแร่ มุกแท้เมืองระนอง
.
มริสา เส็นติระ
แอดมินโรงเรียนบ้านตันหยงอุมาชัยพัฒนา

อัสมา ไมมะหาด
โรงเรียนบ้านท่าแลหลา
สุนีย์ หยังหลัง
โรงเรียนบ้านท่าหิน
กิตติมา บูหมัน
โรงเรียนบ้านเนินสูง
วิลันดา สานิง
โรงเรียนบ้านทุ่งสภากาชาดอุปถัมภ์ 2550
มนัญชยา ใจดี
โรงเรียนบ้านวังประจัน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านตันหยงอุมาชัยพัฒนา
สังกัด   สพป.สตูล
ที่อยู่   หมู่ที่1 ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
มีพื้นที่ทั้งหมด 
7 ไร่ 2 งาน 83 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ระดับชั้นอนุบาล ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านตันหยงอุมาชัยพัฒนา
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
7 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
4 คน
รวม 
14 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2560
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.สตูล & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านตันหยงอุมาชัยพัฒนา ,

ภาพโรงเรียน

 


ปรีดา มานะกล้า
แอดมินเขต สพป.สตูล

สพป.สตูล

โรงเรียนบ้านดอนไผ่
สพป.ราชบุรี เขต 2

โรงเรียนวัดไผ่รอบ
สพป.พิจิตร เขต 1

โรงเรียนบ้านหนองรังสิต
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 7
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2


Powered By www.thaieducation.net