โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดำ
จังหวัดพัทลุง...เมืองหนังโนราห์ อู่นาข้าว พราวน้ำตก แหล่งนกน้ำ ทะเลสาบงาม เขาอกทะลุ น้ำพุร้อน
.
ทัศนียา สุวรรณโรจน์
แอดมินโรงเรียนบ้านห้วยน้ำดำ

วิลดาฮ์ วัฒนดำรงสกุล
โรงเรียนวัดหรังแคบ
กาญจนา เกื้อเส้ง
โรงเรียนวัดอภยาราม
นุชนาฏ จันทร์ดี
โรงเรียนบ้านเหรียงงาม
พิมพ์ประไพ บัวแก้ว
โรงเรียนวัดไทรโกบ
นงคราญ เครือพิชยะการกุล
โรงเรียนวัดประดู่หอม (สุขประชาสรรค์)

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านห้วยน้ำดำ
สังกัด   สพป.พัทลุง เขต 1
ที่อยู่   ม.4 ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93210
มีพื้นที่ทั้งหมด 
17 ไร่ 3 งาน 21 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
9 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
5 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
15 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2560
ได้รับจัดสรรปี 2559
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.พัทลุง เขต 1 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านห้วยน้ำดำ ,

ภาพโรงเรียน

 


จุฑา ไชยพันธ์
แอดมินเขต สพป.พัทลุง เขต 1

สพป.พัทลุง เขต 1
สพป.พัทลุง เขต 2

โรงเรียนบ้านดงหม้อทอง
สพป.สกลนคร เขต 3

โรงเรียนบ้านคลองแห้ง
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
สพป.พังงา

โรงเรียนบ้านห้วยสามขา
สพป.นครราชสีมา เขต 5


Powered By www.thaieducation.net