โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม
จังหวัดพัทลุง...เมืองหนังโนราห์ อู่นาข้าว พราวน้ำตก แหล่งนกน้ำ ทะเลสาบงาม เขาอกทะลุ น้ำพุร้อน
.
วรวรรณ ปานแก้ว
แอดมินโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม

วรนันทน์ นาถมทอง
โรงเรียนวัดโพเด็ด (พุ่มพูนพิทยา)
เพ็ญวดี ทองมี
โรงเรียนบ้านมะกอกใต้ (มุขประชาอุปถัมภ์)
เรณู มากสุวรรณ์
โรงเรียนบ้านลานข่อย
ปลื้มจิตร ไชยนาพงษ์
โรงเรียนบ้านโคกโดน
เรณู มากสุวรรณ์
โรงเรียนบ้านไสเลียบ

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   อนุบาลป่าพะยอม
สังกัด   สพป.พัทลุง เขต 1
ที่อยู่   หมู่ที่ 2 ตำบลป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93210 โทร.0774841277
มีพื้นที่ทั้งหมด 
14 ไร่ 2 งาน 87 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 2 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ที่ 2 ตำบลป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93210 โทร.0774841277
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
2 คน
จำนวนข้าราชการครู 
27 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
8 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
37 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.พัทลุง เขต 1 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน อนุบาลป่าพะยอม ,

ภาพโรงเรียน

 


จุฑา ไชยพันธ์
แอดมินเขต สพป.พัทลุง เขต 1

สพป.พัทลุง เขต 1
สพป.พัทลุง เขต 2

โรงเรียนบ้านโคกคอน
สพป.หนองคาย เขต 1

โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ(สรกิจพิจารณ์อุปถัมภ์)
สพป.สระบุรี เขต 2

โรงเรียนวัดราษฎร์อุปถัมภ์
สพป.พังงา

โรงเรียนกะปง
สพป.พังงา


Powered By www.thaieducation.net