โรงเรียนวัดเขาทอง
จังหวัดพัทลุง...เมืองหนังโนราห์ อู่นาข้าว พราวน้ำตก แหล่งนกน้ำ ทะเลสาบงาม เขาอกทะลุ น้ำพุร้อน
.
สุภาพร กาญจโนภาส
แอดมินโรงเรียนวัดเขาทอง

ธันยพัต หนูชู
โรงเรียนวัดเกษตรนิคม
วลัยพร คะเณย์
โรงเรียนบ้านควนพลี
จำลองรัตน์ จันทร์ช่วย
โรงเรียนบ้านควนพนางตุง (สินประชา)
ราตรี แก้วทองประคำ
โรงเรียนวัดโพรงงู
วิไลลักษณ์ นิ่มดำ
โรงเรียนทุ่งยางเปล

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดเขาทอง
สังกัด   สพป.พัทลุง เขต 1
ที่อยู่   หมู่ที่ 6 ตำบลมะกอกเหนือ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
มีพื้นที่ทั้งหมด 
11 ไร่ 47 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 3 - มัธยมศึกษาปีที่ 3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   จังหวัดพัทลุง
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
11 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
5 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
17 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2559
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.พัทลุง เขต 1 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน วัดเขาทอง ,

ภาพโรงเรียน

 


จุฑา ไชยพันธ์
แอดมินเขต สพป.พัทลุง เขต 1

สพป.พัทลุง เขต 1
สพป.พัทลุง เขต 2

โรงเรียนบ้านฉนวน(ภูเขียว)
สพป.ชัยภูมิ เขต 2

โรงเรียนบ้านตรอย
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

โรงเรียนวัดสวนมะเดื่อสามัคคี
สพป.สระบุรี เขต 2

โรงเรียนวัดบ้านนา
สพป.พิจิตร เขต 1


Powered By www.thaieducation.net