โรงเรียนวัดไทรงาม
จังหวัดพัทลุง...เมืองหนังโนราห์ อู่นาข้าว พราวน้ำตก แหล่งนกน้ำ ทะเลสาบงาม เขาอกทะลุ น้ำพุร้อน
.
สุดใจ ทองไสย
แอดมินโรงเรียนวัดไทรงาม

อัมภรณ์ หนูหล่อ
โรงเรียนวัดบ่วงช้าง
สุภาลักษณ์ คงเรือง
โรงเรียนวัดทุ่งยาว (ศิริราษฎร์สามัคคี)
วรนันทน์ นาถมทอง
โรงเรียนวัดโพเด็ด (พุ่มพูนพิทยา)
กาญจนา เกื้อเส้ง
โรงเรียนวัดอภยาราม
ยุวดี หมื่นเพชร
โรงเรียนบ้านธรรมเถียร

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดไทรงาม
สังกัด   สพป.พัทลุง เขต 1
ที่อยู่   
มีพื้นที่ทั้งหมด 
0 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
11 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ