โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
จังหวัดพัทลุง...เมืองหนังโนราห์ อู่นาข้าว พราวน้ำตก แหล่งนกน้ำ ทะเลสาบงาม เขาอกทะลุ น้ำพุร้อน
.
วรรณี ศักดาณรงค์
แอดมินโรงเรียนอนุบาลควนขนุน

ลำใย เบาะทอง
โรงเรียนบ้านไทรทอง
อาวรณ์ จันทนชัย
โรงเรียนบ้านหัสคุณ
สุภาพร ดำคงแสง
โรงเรียนวัดโงกน้ำ
ลิบลาวรรณ มะธุระ
โรงเรียนวัดสุวรรณวิหารน้อย
เรณู มากสุวรรณ์
โรงเรียนบ้านลานข่อย

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   อนุบาลควนขนุน
สังกัด   สพป.พัทลุง เขต 1
ที่อยู่   69 หมู่ที่ 9 ตำบลโตนดด้วน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
มีพื้นที่ทั้งหมด 
34 ไร่ 0 งาน 15 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 2 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   69 หมู่ที่ 9 ตำบลโตนดด้วน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
2 คน
จำนวนข้าราชการครู 
39 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
11 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
52 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2561
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.พัทลุง เขต 1 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 97.01%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน อนุบาลควนขนุน 7.711333 , 99.997633

ภาพโรงเรียน

 


จุฑา ไชยพันธ์
แอดมินเขต สพป.พัทลุง เขต 1

สพป.พัทลุง เขต 1
สพป.พัทลุง เขต 2

โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

โรงเรียนบ้านพงกูแว
สพป.ยะลา เขต 2

โรงเรียนบ้านน้ำโมงปางสา
สพป.น่าน เขต 2

โรงเรียนบ้านหนองแก
สพป.มหาสารคาม เขต 2


Powered By www.thaieducation.net