โรงเรียนบ้านแหลมยาง
จังหวัดพัทลุง...เมืองหนังโนราห์ อู่นาข้าว พราวน้ำตก แหล่งนกน้ำ ทะเลสาบงาม เขาอกทะลุ น้ำพุร้อน
.
ณัฐธิดา รักล้วน
แอดมินโรงเรียนบ้านแหลมยาง

เรณู มากสุวรรณ์
โรงเรียนบ้านลานข่อย
วรนันทน์ นาถมทอง
โรงเรียนวัดโพเด็ด (พุ่มพูนพิทยา)
ณัฏฐณิชา กาวชูศรีพิทักษ์
โรงเรียนวัดตำนาน (วรพัฒนประชาสรรค์)
อัปสรศรี รองเดช
โรงเรียนวัดควนแร่
อำพร บัวขาว
โรงเรียนบ้านถ้ำลา

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านแหลมยาง
สังกัด   สพป.พัทลุง เขต 1
ที่อยู่   หมู่ที่ 3 ตำบลปรางหมู่ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000
มีพื้นที่ทั้งหมด 
7 ไร่ 2 งาน 73 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
3 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
5 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.พัทลุง เขต 1 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านแหลมยาง ,

ภาพโรงเรียน

 


จุฑา ไชยพันธ์
แอดมินเขต สพป.พัทลุง เขต 1

สพป.พัทลุง เขต 1
สพป.พัทลุง เขต 2

โรงเรียนบ้านหนองรุง
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4

โรงเรียนบ้านสระแก้วหนองคู
สพป.มหาสารคาม เขต 2

โรงเรียนวัดนาสัก
สพป.ชุมพร เขต 2

โรงเรียนวัดเกาะน้อย
สพป.สุโขทัย เขต 2


Powered By www.thaieducation.net