โรงเรียนบ้านหนองเหล็กธาตุน้อย
จังหวัดศรีสะเกษ...ศรีสะเกษ แดนปราสาทขอม หอมกระเทียมดี มีสวนสมเด็จ เขตดงลำดวน หลากล้วนวัฒนธรรม เลิศล้ำสามัค
.
สุปราณี ศรีโพนทอง
แอดมินโรงเรียนบ้านหนองเหล็กธาตุน้อย

รัตนา พรรณโรจน์
โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร)
นิฤมล จันทนา
โรงเรียนบ้านแต้(ประชาบำรุง)
สุปราณี ศรีโพนทอง
โรงเรียนบ้านหนองเหล็กธาตุน้อย
โกวิทย์ นวลใส
โรงเรียนบ้านจิก
ภูวนารถ ภูมิวรพงษ์
โรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดื่อ

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านหนองเหล็กธาตุน้อย
สังกัด   สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
ที่อยู่   หมู่ 8 ต.ก้านเหลือง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
มีพื้นที่ทั้งหมด 
6 ไร่ 3 งาน 63 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อ.1-ป.6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   โรงเรียนบ้านหนองเหล็กธาตุน้อย
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
6 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
9 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านหนองเหล็กธาตุน้อย ,

ภาพโรงเรียน

 


ปิยะรัตน์ สาริกา
แอดมินเขต สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4

โรงเรียนบ้านคึม
สพป.สกลนคร เขต 3

โรงเรียนฉันทนาวัณรถ
สพป.หนองคาย เขต 1

โรงเรียนวัดท่าสีโพธิ์เหนือ
สพป.สระบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านโนนงาม
สพป.ชัยภูมิ เขต 2


Powered By www.thaieducation.net