โรงเรียนบ้านอ้อมแก้ว
จังหวัดศรีสะเกษ...ศรีสะเกษ แดนปราสาทขอม หอมกระเทียมดี มีสวนสมเด็จ เขตดงลำดวน หลากล้วนวัฒนธรรม เลิศล้ำสามัค
.
นุชรินทร์ พุทธวงค์
แอดมินโรงเรียนบ้านอ้อมแก้ว

นางสาวเพ็ญฤทัย ภาชู
โรงเรียนบ้านโพนเมือง
สุวรรณี สุนทรธีรกุล
โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน
ทรงรัตน์ แซ่จึง
โรงเรียนบ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล)
เตือนใจ สังข์วัง
โรงเรียนบ้านกุงขาม
นารีรัตน์ หารไชย
โรงเรียนบ้านยางเอือด

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านอ้อมแก้ว
สังกัด   สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
ที่อยู่   บ้านอ้อมแก้ว หมู่7 ต.ก้านเหลือง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
มีพื้นที่ทั้งหมด 
7 ไร่ 2 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านอ้อมแก้ว หมู่7 ต.ก้านเหลือง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
13 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
3 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
17 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านอ้อมแก้ว ,

ภาพโรงเรียน

 


ปิยะรัตน์ สาริกา
แอดมินเขต สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4

โรงเรียนวัดสวนอัมพวัน
สพป.ชัยนาท

โรงเรียนบ้านคลองเงิน
สพป.ระนอง

โรงเรียนบ้านปากบางนาคราช
สพป.พัทลุง เขต 2

โรงเรียนบ้านหนองแสงคำ
สพป.สกลนคร เขต 3


Powered By www.thaieducation.net