โรงเรียนบ้านหนองโง้ง
จังหวัดศรีสะเกษ...ศรีสะเกษ แดนปราสาทขอม หอมกระเทียมดี มีสวนสมเด็จ เขตดงลำดวน หลากล้วนวัฒนธรรม เลิศล้ำสามัค
.
แอดมินโรงเรียนบ้านหนองโง้ง

โรงเรียนบ้านครั่ง
โรงเรียนบ้านดงเค็งตู้
โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์(เป๊าะมิตรภาพที่ 203)
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
โรงเรียนบ้านกงพาน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านหนองโง้ง
สังกัด   สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
ที่อยู่   โรงเรียนบ้านหนองโง้งหนองขี้นก ตำหว้านคำ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
มีพื้นที่ทั้งหมด 
8 ไร่ 2 งาน 80 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ชั้นอนุบาล๒ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่๖
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านหนองโง้งหนองขี้นก ตำบลหว้านคำ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
4 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
7 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2559
ได้รับจัดสรรปี 2559
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
3.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านหนองโง้ง 15.419725 , 104.182798

ภาพโรงเรียน

 


แอดมินเขต สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4

โรงเรียนวัดวังหว้า
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

โรงเรียนวัดโบราณหลวง
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนบ้านป่าเตี้ย
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง
สพป.ระนอง


Powered By www.thaieducation.net