โรงเรียนบ้านคูสระ
จังหวัดศรีสะเกษ...ศรีสะเกษ แดนปราสาทขอม หอมกระเทียมดี มีสวนสมเด็จ เขตดงลำดวน หลากล้วนวัฒนธรรม เลิศล้ำสามัค
.
พิสมัย อักษรพิมพ์
แอดมินโรงเรียนบ้านคูสระ

มีศักดิ์ ประสิทธิ์
โรงเรียนบ้านมะฟัก
ทรงรัตน์ แซ่จึง
โรงเรียนบ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล)
พรพิมล พัศดร
โรงเรียนบ้านสร้างปี่
กฤตยา สอนศรี
โรงเรียนบ้านหนองหงอก
ปรัชญา ถ้ำกลาง
โรงเรียนบ้านหนองโง้ง

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านคูสระ
สังกัด   สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
ที่อยู่   บ้านคูสระ หมู่ 10 ตำบลไผ่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
มีพื้นที่ทั้งหมด 
7 ไร่ 2 งาน 24 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล - ประถมศึกษาปีท่ี 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านคูสระ หมู่ 10 ตำบลไผ่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
9 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
11 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2558
ได้รับจัดสรรปี 2559
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านคูสระ ,

ภาพโรงเรียน

 


ปิยะรัตน์ สาริกา
แอดมินเขต สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4

โรงเรียนมะค่าสามัคคี
สพป.นครราชสีมา เขต 7

โรงเรียนวัดสวนอัมพวัน
สพป.ชัยนาท

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่
สพป.หนองคาย เขต 1

โรงเรียนวัดวังหว้า
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3


Powered By www.thaieducation.net