โรงเรียนบ้านหนองคูน้อย
จังหวัดสุรินทร์...พระธาตุเชิงชุมคู่บ้าน พระตำหนักภูพานคู่เมือง งามลือเลื่องหนองหาร แลตระการปราสาทผึ้ง สวย
.
แอดมินโรงเรียนบ้านหนองคูน้อย

โรงเรียนบ้านดินแดง(สีลาประชารัฐ)
โรงเรียนบ้านยะวึก(ผจงราษฎร์วิทยาคาร)
โรงเรียนบ้านแข้ด่อน-หนองบัว
โรงเรียนบ้านหนองหว้า "คุรุราษฎร์เสริมวิทย์"
โรงเรียนบ้านชายทุ่ง

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านหนองคูน้อย
สังกัด   สพป.สุรินทร์ เขต 2
ที่อยู่   บ้านหนองคูน้อย หมู่ 2 ตำบลเมืองแก อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
มีพื้นที่ทั้งหมด 
12 ไร่ 1 งาน 1 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ชั้นอนุบาล ๒ ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   111 หมู่2 ตำบลเมืองแก อำเภอท่าตูม จัวหวัดสุรินทร์ 32120
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
5 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
8 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562
2563

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
3.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.สุรินทร์ เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561 99.43%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน
2562 93.58%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน
2563 29.59%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านหนองคูน้อย 15.215342 , 103.676355

ภาพโรงเรียน

 


แอดมินเขต สพป.สุรินทร์ เขต 2

สพป.สุรินทร์ เขต 1
สพป.สุรินทร์ เขต 2
สพป.สุรินทร์ เขต 3

โรงเรียนบ้านตรอย
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

โรงเรียนบ้านแดนพนา
สพป.น่าน เขต 2

โรงเรียนบ้านท่าหัน
สพป.พังงา

โรงเรียนบ้านประสุข
สพป.นครราชสีมา เขต 7


Powered By www.thaieducation.net