โรงเรียนบ้านหนองคูน้อย
จังหวัดสุรินทร์...พระธาตุเชิงชุมคู่บ้าน พระตำหนักภูพานคู่เมือง งามลือเลื่องหนองหาร แลตระการปราสาทผึ้ง สวย
.
พิชญา วันดี
แอดมินโรงเรียนบ้านหนองคูน้อย

พีระศักดิ์ เป็นพุ่มพวง
โรงเรียนบ้านโพธิ์ห้วย
พวงเพชร อนุกูล
โรงเรียนบ้านน้ำเขียว(น้ำเขียววิทยาคม)
ชลธิชา ชัญถาวร
โรงเรียนบ้านบุตาโสม
สุชิน เจริญสุข
โรงเรียนบ้านแคนน้อย
ศิริลักษณ์ เดชทรัพย์
โรงเรียนบ้านหนองยาง(ธนาคารกรุงเทพ10)

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านหนองคูน้อย
สังกัด   สพป.สุรินทร์ เขต 2
ที่อยู่   บ้านหนองคูน้อย หมู่ 2 ตำบลเมืองแก อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
มีพื้นที่ทั้งหมด 
12 ไร่ 1 งาน 1 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ชั้นอนุบาล ๒ ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   111 หมู่2 ตำบลเมืองแก อำเภอท่าตูม จัวหวัดสุรินทร์ 32120
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
5 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
8 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.สุรินทร์ เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561 99.43%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน
2562 57.00%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านหนองคูน้อย ,

ภาพโรงเรียน

 


สายทอง สุระสังข์
แอดมินเขต สพป.สุรินทร์ เขต 2

สพป.สุรินทร์ เขต 1
สพป.สุรินทร์ เขต 2
สพป.สุรินทร์ เขต 3

โรงเรียนบ้านบายอ
สพป.ยะลา เขต 2

โรงเรียน บ้านโปร่งเกตุ
สพป.ชลบุรี เขต 2

โรงเรียนดอนสวรรค์หนองกุงใต้วิทยา
สพป.มหาสารคาม เขต 3

โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์
สพป.สุโขทัย เขต 2


Powered By www.thaieducation.net